دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به روايت تصوير
      مقدمه فيلم    
      معرفى دانشگاه    
  حوزه رياست
مديريت ها و معاونت ها    
  معاونت آموزشى        
  معاونت بهداشتى        
  معاونت پژوهشى        
  معاونت پشتيبانى        
  معاونت دارو و غذا        
  معاونت درمان        
  معاونت فرهنگى و دانشجوئى        
  مركز توسعه آموزش پزشكى        
           
  دانشكده پزشكى
دانشكده ها    
  دانشكده داروسازى        
  دانشكده دندانپزشكى        
  دانشكده بهداشت        
  دانشكده پرستارى و مامائى        
  دانشكده توانبخشى        
  دانشكده مديريت و اطلاع رسانى        
           
  نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى
ساير قسمت ها    
  امكانات رفاهى        
  سالن غذاخورى        
      كل فيلم دانشگاه