1396/12/28   2:37 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 10 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

ارتزهاي‌ اندام‌ تحتاني‌ارتوپدي فنيتوانبخشيکريميمحمد تقي
ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۰.۲۷بيمارستانهامعاونت درمانکريمي رضا
عفونتهاي دستگاه گوارشعفوني و گرمسيريپزشکيکريميدکترايرج
آموزش‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ پزشكي‌ (مسائل‌ انگيزشي‌ و آموزشي‌)ساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميفهيمه
مراقبت پس ازاعمال جراحي قلبداخلي - جراحيپرستاري‌ و مامايي‌‌کريميمهري
دياليز صفاقيساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميشيرين
ايمني وارگونومي شغليساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميسارا
musculoskeletal disordersفيزيوتراپيتوانبخشيکريميدکترعبدالکريم
بهره وري در بيمارستانساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميدکتر سعيد
ايمني وارگونومي شغليبهداشت حرفه ايبهداشتکريميسارا
اختلالات رواني گفتارگفتاردرمانيتوانبخشيکريميحميد
ايمني و ارگونومي شغليدانشکده بهداشتدانشجويانکريميعظيم

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405558
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور