اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه :آدرس
7923060-6685149-6688138- 7922270-6685761 :تلفن تماس
6687898 :دورنگار
research@mui.ac.ir :پست الكترونيك
درصورتى كه مايليد ارتباط از طريق همين صفحه انجام شود، فرم زير را تكميل نموده و دكمه ارسال را فشار دهيد:
:*نام 
:*پست الكترونيك
:*شرح