صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

مداخلات لازم از كودكي تا بزرگسالي چاپ نامه الکترونیک

قبل از تولد:

- مراجعه به تيم شكاف كام و لب

- تشخيص و مشاوره ژنتيك

- توجه به جنبه هاي روانشناختي

- فراهم كردن راهنمايي هاي تغذيه

- ايجاد برنامه تغذيه

تولد تا 1 ماهگي:

- مراجعه به تيم شكاف كام و لب (اگر قبلاً انجام نشده)

- تشخيص و مشاوره ژنتيك

- توجه به جنبه هاي روانشناختي

- فراهم كردن راهنمايي هايي در مورد تغذيه و كنترل رشد

4-1 ماهگي:

- چك كردن تغذيه و رشد

- ترميم شكاف لب و گذاشتن VT

- چك كردن گوش ها و شنوايي( هر 6 ماه يكبار تا بزرگسالي)

- دريافت مشاورات گفتار و زبان

15- 5 ماهگي:

- چك كردن تغذيه ، رشد و تكامل

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- ترميم شكاف كام + VT (اگر قبلاً انجام نشده)

- فراهم نمودن راهنمايي هاي بهداشتي دهاني

- دريافت مشاورات گفتار و زبان

24-16 ماهگي:

- ارزيابي گوش ها و شنوايي

- ارزيابي گفتار و زبان

- چك كردن تكامل

5 - 2 سالگي:

- ارزيابي گفتار و زبان ، درمان بي كفايتي ساختماني دريچه كامي-حلقي (جراحي ثانويه كام)

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- در صورت لزوم شروع برنامه ي گفتار درماني در 5/2 سالگي _ هفته اي سه بار (حداقل)

- ارزيابي دندان ها

- ترميم دوباره بيني/لب قبل از مدرسه

- ارزيابي تكامل و سازگاري روانشناختي

11 - 6 سالگي:

- ارزبابي گفتار و زبان ، درمان بي كفايتي ساختماني دريچه كامي-حلقي

- ارزيابي دندان ها

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- مداخله هاي ارتودنسي

- پيوند استخوان آلوئلار

- ارزيابي سازگاري روانشناختي/مدرسه

21-11 سالگي:

- جراحي فك ، جراحي پلاستيك بيني (اگر لازم است)

- پروتز هاي ارتودنسي (اگر لازم است)

- ارزيابي دندان ها

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- مشاوره ژنتيك

- ارزيابي سازگاري روانشناختي/مدرسه

 

 

 

 

 

 

شکاف لب و کام چیست؟